Nederlands Polski

Małżeństwa Polsko - Holenderskie

Stale  rośnie liczba małżeństw, zawieranych między osobami różnych narodowości. Powszechnie otwarte granice, proces globalizacji  oraz częściej i odważniej podejmowana decyzja o  zatrudnieniu za granicą, niewątpliwie temu zjawisku sprzyjają. Aktualne jest zatem pytanie, jakich formalności należy dopełnić, aby zawrzeć ważny związek małżeński Polki/Polaka z obcokrajowcem? 

Ślub Polaka za granicą

W myśl obowiązujących przepisów dopuszczalne jest, by obywatel Polski zawarł związek małżeński z cudzoziemcem w jego kraju ojczystym. Przedtem musi jednak uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego, właściwym dla miejsca zamieszkania w Polsce, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą. Wówczas ślub ma miejsce w tamtejszym Urzędzie Stanu Cywilnego bądź przed polskim konsulem. W celu ważnego zawarcia związku małżeńskiego, na podstawie
art. 83 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, niezbędne jest przedstawienie przez obywatela polskiego poniższych dokumentów:

1.     dokumentu tożsamości;

2.     zaświadczenia - możność zawarcia małżeństwa oceniana jest na podstawie prawa polskiego, partnerzy mogą otrzymać pisemne zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim mogą zawrzeć małżeństwo, zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego sporządzenia;

3.     zapewnienie;

4.     dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

Podkreśla się, iż osoba, która nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego potwierdzającego urodzenie. Jeżeli zaś osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, składa dokument potwierdzający małżeństwo wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Po zawarciu związku małżeńskiego należy pamiętać o obowiązku zarejestrowania go w Polsce za pośrednictwem konsulatu lub we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Stanu Cywilnego.

WAŻNE! Należy mieć świadomość, że prawo niektórych państw, w tym Polski, wymaga, aby obywatele planujący ślub poza granicami ojczystego kraju w pierwszej kolejności otrzymali specjalne zezwolenie.

Ustawodawstwo holenderskie

Mając na uwadze ustawodawstwo holenderskie, wskazać należy, iż uprawnienie do zawarcia związku małżeńskiego w Holandii przysługuje zarówno Holendrom, Holendrowi i osobie nieposiadającej obywatelstwa holenderskiego, jak również dwóm osobom nieposiadającym tego obywatelstwa. W Holandii możliwe jest również zawieranie związków homoseksualnych. W przypadku, gdy dwie osoby pragnące zawrzeć związek małżeński nie posiadają obywatelstwa holenderskiego, wymagane jest, by co najmniej jedno z partnerów widniało w gminnej bazie danych osobowych, tzw. Centralnej Ewidencji Ludności (nid. gemeentelijke basisadministratie, GBA, obecnie BRP).

Działania podejmowane przed urzędnikami w Holandii

Chcąc zawrzeć związek małżeński w pierwszej kolejności, należy złożyćdeklarację w gminie, w obrębie której zamieszkuje zainteresowany. Wniosek ten nazywany jest  również „ondertrouw” (tzw. zawiadomienie o ślubie). Ślub cywilny, podobnie jak w Polsce, zawierany jest w urzędzie. Dopiero wówczas jest możliwe ubieganie się o zawarcie ślubu kościelnego. Kościół następnie rozważa i decyduje, czy zechce pobłogosławić związek małżonków.

W przypadku, gdy każdy z partnerów zamieszkuje w różnych gminach, do przyszłych małżonków należy prawo wyboru, w której gminie złożą deklarację. Deklarację należy złożyć najpóźniej 14 dni przed ślubem, ale nie wcześniej niż 1 rok przed planowaną datą ślubu. W deklaracji należy również wskazać osoby, które będą świadkami zainteresowanych (minimum 2 i maksymalnie 4 pełnoletnie osoby).

Opłaty

Należy wskazać, iż poszczególnegminy stosują odmienne taryfy określające wysokość opłat. Warto wiedzieć, że ślub w poniedziałek jest darmowy, zaś w inne dni obowiązuje opłata 150 € za krótką ceremonię i 550 € za długą. Zarówno ślub w weekend, jak również w wybranym przez małżonków miejscu, podlega wyższej opłacie. Małżonkowie otrzymują również trouwboekje (tzw. książeczka ślubu), której wydanie jest odpłatne.

W zależności od ustaleń między partnerami, zawarcie małżeństwa może być jednoznaczne z dodatkowymi wymogami, które nazywamy gemeenschap van goederen lub huwelijkse woorvaarden. Pierwsze z nich jest równoznaczne z jednakowym prawem do posiadanych przez małżonków dóbr, natomiast drugi stanowi o intercyzie i jego obowiązywanie jest uzależnione od potwierdzenia aktem notarialnym.

Warto podkreślić, że tekst przysięgi małżeńskiej może zostać wypowiedziany zarówno w języku polskim i następnie tłumaczony, jak również złożony w języku  małżonka. Ponadto wymagane jest, by osoba innej narodowości w wystarczającym stopniu rozumiała język niderlandzki. W przeciwnym razie, niezbędna jest obecność tłumacza podczas ceremonii zaślubin.

Unia Europejska to nie tylko otwarte granice, ale przede wszystkim proces ujednolicania ustawodawstw oraz procedur. Zaślubiny należą do tej kategorii spraw, które poprzez wprowadzenie na terenie państw UE podobnych wymogów, zostały znacznie uproszczone. 

facebook