Nederlands Polski

Holenderska emerytura dla emigrantów

W Holandii istnieją trzy rodzaje emerytury:

A.     przysługująca wszystkim państwowa emerytura podstawowa (AOW)

B.     emerytura z funduszu opłacanego przez pracodawcę

C.    emerytura z dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego.

Co to jest AOW

Osobom, które ukończyły 65 lat przysługuje w Holandii ustawowo emerytura podstawowa AOW. Osoby zamieszkałe poza Holandią, które przez pewien okres mieszkały lub pracowały w Holandii, mogą również otrzymać emeryturę AOW.

Świadczenie emerytalne z tytułu AOW (Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu emerytalnym) jest państwową emeryturą podstawową w Holandii. Prawo do tego świadczenia mają wszyscy mieszkańcy Holandii, a niekiedy także osoby zamieszkałe poza Holandią. Jeśli przez pewien okres czasu mieszkałeś lub pracowałeś w Holandii, to jest możliwe, że nabyłeś prawo do częściowej emerytury AOW

Komu przysługuje prawo do emerytury AOW

Emerytura AOW przeznaczona jest dla osób, które pomiędzy 15 a 65 rokiem życia mieszkały lub pracowały w Holandii. Nieistotne jest przy tym to, czy dana osoba pracowała, czy płaciła składki na ubezpieczenia, ani też jakie posiada obywatelstwo. Okres zamieszkania w Holandii uprawnia do częściowej emerytury AOW. Jeżeli nie mieszkałeś w Holandii, ale tam pracowałeś i tam też odprowadzałeś podatek dochodowy, wówczasmożesz uzyskać prawo do emerytury AOW za przepracowany okres.

Zasady przyznawania emerytury AOW

Emerytura AOW różni się od świadczeń emerytalnych w innych krajach. Należy pamiętać o następujących faktach:

Emerytura AOW jest ubezpieczeniem. Za każdy rok objęty ubezpieczeniem, nabywa się prawa do 2% emerytury AOW. Zasada ta dotyczy wszystkich osób, niezależnie od zawodu czy rodzaju wykonywanej pracy. Gospodyni domowej przysługuje takie samo prawo do emerytury AOW jak osobie, która zawsze była zatrudniona.

Emerytura AOW nie może być przyznana wcześniej niż przed ukończeniem 65 roku życia.

W przypadku gdy okres twego zatrudnienia w Holandii był krótki i w związku z tym twój staż ubezpieczeniowy z tytułu AOW jest niewielki, SVB nie może wypłacić ci jednorazowo kwoty emerytury AOW, do której nabyłeś praw. Jednakże, jeżeli kwota AOW jest niska, świadczenie będzie wypłacane nie co miesiąc, ale na przykład raz na kwartał lub rok. Pozwoli to zaoszczędzić na kosztach bankowych.

W przypadku gdy po 65 roku życia nadal pracujesz albo gdy pobierasz inne świadczenia z Holandii lub z kraju twego pochodzenia, to uzyskiwane dochody nie mają wpływu na Twoją emeryturę AOW.

Jeżeli twój partner nie ukończył 65 lat, możesz ubiegać się o dodatek na partnera. Kwota tego dodatku zależy od okresu ubezpieczenia twojego partnera z tytułu AOW i od jego dochodów własnych. Na prawo do dodatku wpływ ma także kraj twego zamieszkania: aby otrzymać dodatek, musisz mieszkać w kraju, z którym Holandia zawarła umowę o kontroli świadczeń. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie internetowej:  www.svb.nl/aow.

Kiedy przysługuje Ci prawo do emerytury AOW

Prawo do emerytury AOW przysługuje ci pod warunkiem, że 65 lat i że jesteś ubezpieczony z tytułu AOW.

Jesteś ubezpieczony, jeżeli:               

-       pomiędzy 15 a 65 rokiem życia mieszkałeś w Holandii lub

-       nie mieszkałeś w Holandii, ale pracowałeś tu i odprowadzałeś podatek dochodowy lub

-       płaciłeś składki na dobrowolne ubezpieczenie z tytułu AOW

Za każdy rok ubezpieczenia nabywa się prawo do 2% AOW. Jeżeli byłeś ubezpieczony od 15 do 65 roku życia, otrzymujesz wówczas: 50 lat x 2% = 100% emerytury AOW. Jeżeli pracowałeś lub mieszkałeś w Holandii przez krótszy okres czasu, to za każdy rok, w którym nie byłeś ubezpieczony, potrąca się 2% świadczenia.

Ile wynosi emerytura AOW

Kwoty emerytury AOW oparte są na ustawowej kwocie najniższego wynagrodzenia w Holandii. Kwoty AOW zmieniają się 2 razy w roku, 1 stycznia i 1 lipca.

W każdym miesiącu, w którym otrzymujesz emeryturę AOW, uzyskujesz prawo do dodatku urlopowego. Dodatek urlopowy jest wypłacany co roku w maju.

Poniżej przedstawione są ogólnie ustalone maksymalne kwoty emerytury AOW, które mają dać wyobrażenie o wysokości świadczenia danej osoby. Jeżeli na przykład osoba nabyła prawo do 10 lat emerytury AOW, to otrzymuje ona 20% przedstawionej niżej kwoty.

rodzaj świadczenia

brutto na miesiąc

dodatek urlopowy

emerytura dla osoby samotnej

€ 1.034

€ 59

emerytura dla osoby samotnej z dzieckiem do 18 lat

€ 1.312

€ 73

emerytura dla osób będących w związku małżeńskim/ osób mieszkających razem

€ 710

€ 42

dodatek

€ 710

€ 42

Wniosek o emeryturę AOW

Jeżeli mieszkasz w państwie członkowskim UE lub kraju objętym umowami o ubezpieczeniach społecznych, możesz ubiegać się o emeryturę AOW w instytucji zabezpieczeń społecznych w kraju, w którym byłeś ostatnio ubezpieczony. Instytucja ta prześle wniosek do SVB. Wówczas decyzję z SVB otrzymasz również poprzez instytucję ubezpieczeniową w twoim kraju.

Brak danych o emeryturze

Jeżeli byłeś zatrudniony w Holandii, jednak nie posiadasz już danych potwierdzających twoje ubezpieczenie emerytalne, wówczas, punkt informacji, Burger Servicedesk, może za pomocą danych twojego byłego pracodawcy odszukać informacje o twoim holenderskim ubezpieczeniu emerytalnym. W celu uzyskania informacji możesz wysłać e-mail na adres: info@stichtingpensioenregister.nl lub zadzwonić pod numer + 31 (0)20 751 287

facebook