Nederlands Polski

Rozmówki polsko-holenderskie


Chciałbym zostawić swoje CV. - Kan ik mijn CV achterlaten? - Kan yk mejn CV achterlaten?

Czy Paweł dzisiaj pracuje? Is Paweł vandaag aan het werk? Ys Paweł fandach an het werk?

Przychodzę, żeby ... Ik kom om ... Yk kom om...

... podpisać kontrakt. ... een contract tekenen. ... ejn kontrakt tejkenen.

...odebrać zaliczkę. ... een voorschot ophalen. ...ejn folrszchot ophalen.

... zapisać się na zaliczkę. ... mij in te schrijven voor een voorschot. ...mej yn te szchrejwen fołr ejn

fołrszchot.

... zmienić numer konta bankowego. ... mijn bankrekeningnummer te wijzigen ...mejn bankrejkenynknumer te wejzychen.

... zmienić adres zamieszkania. ... mijn adres te wijzigen. ...mejn adres te wejzychen.

... zmienić termin urlopu. ...mijn vakantieplanning veranderen. ... mejn fakanciplenynk feranderen.

Chciałbym otrzymać ... Ik wil graag een ... krijgen. Yk wyl chrach ejn...krejchen.

... specyfikację wypłaty. loonstrook. ... lołnstrolk.

... jaropgaaf za rok 2013 ... ... jaaropgaf van 2013... ...jaropgaf fan twejdajzenddertin...

... zaświadczenie o zatrudnieniu. ... werkgeversverklaring. ... werkchejfersferklarynk.

... polisę ubezpieczeniową. ... verzekeringspolis. ... ferzejkerynkspolys.

Chciałbym wypełnić formularz... Ik wil een ... formulier invullen. Yk wyl ejn...formulir infyllen.

...ubezpieczenia podczas pobytu w Polsce. ...verzekering tijdens verblijf in Polen... ...ferzejkerynk tejdens ferblejf yn Polen...

... żeby otrzymywać odcinki wypłaty ma maila... ...elektronische loonstroken ... ... elektronisze lołnstrolken...

... urlopowy. ...vakantie ... ... fakanci...

Czy jest jakaś poczta dla mnie? Is er post voor mij? Ys er post for mej?

Załatwione. Proszę bardzo! Dat is geregeld! Graag gedaan! Dat ys dan cherejchelt! Chrach chedan!

Dziękuję bardzo! Dank je wel! Dankje wel!

Do zobaczenia! Tot ziens! Tot zins!

 

facebook